ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Description: ependyseisΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) έχουν σχεδιαστεί και θα προκηρυχθούν τρία προγράμματα.

1) Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος:Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Φορείς υλοποίησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 30.000€ έως 300.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Επιλέξιμες Ενέργειες
• Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
• Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
• Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
• Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
• Αμοιβές Συμβούλων
• Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
Προϋπολογισμός δράσης Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος)
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων)

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
• Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

2) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος • H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
• H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Φορείς υλοποίησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας
Δικαιούχοι Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης είναι:
• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
• φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )
Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
• επαγγελματικό εξοπλισμό
• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
• δαπάνες προβολής και δικτύωσης
• κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
• αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό
Προϋπολογισμός δράσης • 50 εκατ. € , σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016)
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων-
 • 2.800 πτυχιούχοι
• νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν
Χρονοδιάγραμμα

• Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
• Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Στόχος Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
• Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
Φορείς υλοποίησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας
Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης που:
• είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)
Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.
Ειδικότερα:
• παραγωγικός εξοπλισμός,
• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
• δαπάνες προβολής και δικτύωσης
• κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
• αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός
Προϋπολογισμός δράσης • 120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016),
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων- • 2500 νέες επιχειρήσεις
• 4500 νέες θέσεις εργασίας

Χρονοδιάγραμμα
• Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
• Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
 ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Οι  δυνατότητες για επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της Σαουδικής Αραβίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης, που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)  ,μέλος του Δικτύου ENTERPRISE EUROPE NETWORK, παρουσία πλήθους επιχειρηματιών.
Παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Θεόδωρος Ξυπολιάς , Σύμβουλος ΟΕΥ Α' του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Τζέντα τόνισε τα προτερήματα της αγοράς της Σαουδικής Αραβίας που είναι τα σημαντικά φορολογικά πλεονάσματα, τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και οι αξιόλογες και ισχυρές θετικές εκτιμήσεις για την άσκηση της επιχειρηματικότητας και για το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα.    
Στα αδύνατα στοιχεία της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβάνονται η μεγάλη εξάρτηση από τη διεθνή προσφορά και ζήτηση πετρελαίου, οι υψηλοί δείκτες ανεργίας, η έλλειψη διαφάνειας σε σημαντικά υψηλό ποσοστό για οικονομία με μεγάλη κεφαλαιακή βάση, αλλά και η περιφερειακή αστάθεια και αβεβαιότητα λόγω γειτνίασης της χώρας με εστίες έντασης.   
Οι εισαγωγές που πραγματοποιεί η Σαουδική Αραβία, είναι κυρίως αυτοκίνητα, σίδηρος και σιδηρουργικά προϊόντα, βιομηχανικός εξοπλισμός και μηχανήματα, είδη τηλεπικοινωνιών και συστήματα ήχου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα.
Οι δασμοί που επιβάλλονται στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι 5%. Υπάρχουν επίσης προστατευτικοί δασμοί, 12% έως 20%, για εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων προκειμένου προστατευθούν ορισμένες εθνικές βιομηχανίες της χώρας.
Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ κος Ραβάνης δεσμεύτηκε να διερευνήσει το ενδεχόμενο διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής στην Σαουδική Αραβία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση 

Συμμετοχή του ΒΕΑ στην expo Aegean στην Μυτιλήνη-Επιχειρηματική αποστολή  και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ και του  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

Tο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, συμμετείχε στην 3η Εμπορική, Τουριστική και Πολιτιστική Έκθεση “expo- AEGEAN” που διοργανώθηκε στην Μυτιλήνη της Λέσβου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης το Επιμελητήριο ως μέλος του Enterprise Europe Network  διοργάνωσε σε συνεργασία με το EGE UNIVERSITY της Τουρκίας επιχειρηματική αποστολή ελληνικών επιχειρήσεων και πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  • Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, ύστερα από αίτημα Κενυατών επιχειρηματιών καθώς και συλλογικών οργάνων τους (επιμελητήρια, ενώσεις κ.λπ.), απευθύνεται σε Ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται:
  1. Eίτε να πωλήσουν στην Κένυα:
    • Eργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής ή και τυποποίησης τροφίμων και ποτών.
    • Eργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής επίπλων κάθε είδους.
    • Εξοπλισμό τυπογραφείου.
  1. Eίτε να συμμετέχουν μέσω μικτής εταιρείας (joint venture) στην Κένυα. Για περισσότερες λεπτομέρειες
  • ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΕΝ

Spanish food distributor/consultant agent looking for manufacturers of frozen bread/pastry interested in introducing their products in Spain and Portugal- (Ζητούνται κατασκευαστές κατεψυγμένων ειδών αρτοποιίας – ζαχ/κης).
BRES20150730001

Romanian company is seeking producers and/or resellers of toys and educational games for distribution services agreement -(Ρουμάνικη εταιρεία ζητούν κατασκευαστές ή εμπόρους εκπαιδευτικών παιχνιδιών).
BRRO20150506003

Distribution services offered to suppliers of gourmet and specialty food products in the Portuguese market-(Πορτογαλική εταιρεία ζητά συνεργασία με προμηθευτές τροφίμων υψηλών προδιαγραφών)
BRPT20150129001

Request for innovative and niche analytical / scientific instruments and lab equipment: materials testing, electro-mechanical, thermal management, gases / particulates (licensing)-(Ζητείται καινοτόμος επιστημονικός εξοπλισμός για εργαστήρια).
TRUK20140326001

A Dutch producer and distributor of food products seeks authentic healthy snacks to complement its existing product range- (Ζητείται κατασκευαστής υγιεινών τροφίμων-σνάκ).
BRNL20150626001

German designer is looking for sewing services on the basis of a manufacturing agreement-(Γερμανική εταιρεία σχεδιαστών ζητά συνεργάτη για υπηρεσίες ραφής).
BRDE20150723001

Romanian company, active in the field of wholesale of other machinery and equipment is interested in finding EU partners in order to become their distributor – (Ρομανική εταιρεία- χονδρέμπορος ενδιαφέρεται για κατασκευαστές μηχανικού εξοπλισμού) .
BRRO20140506001

A Cypriot wholesaler of edible oils and fats is looking for producers and/or exporters-(Κυπριακή εταιρεία –χονδρέμπορος ενδιαφέρεται για παραγωγούς βρώσιμων λαδιών).
BRCY20130823002

A Turkish company specialized in providing technical consultancy, underwater undertaking and project designing services is looking for construction chemicals to distribute in Turkey-(Τούρκικη εταιρεία ενδιαφέρεται για κατασκευαστικά χημικά).
BRTR20150430001

UK component sourcing company seeks manufacturer of compact florescent lamps-(Αγγλική εταιρεία αναζητά κατασκευαστές λαμπών φθορισμού).
BRUK20150819002

UK component sourcing company requires manufacturer of sheet metal and panel fasteners, pipe clips, rivets, gas springs and knobs for manufacturing agreement-(Αγγλική εταιρεία ζητά συνεργασία με κατασκευαστή μεταλλικών ειδών - στηρίγματα σωλήνων, πριτσίνια, ελατήρια αερίου και πόμολα.)
BRUK20150819003

………………………………………………………………………………………………
Όσον αφορά τις παραπάνω ζητήσεις συνεργασιών, μπορείτε χρησιμοποιώντας το εικονίδιο  που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας , να εισάγετε  τον κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε ζήτηση και να βρείτε όλες τις σχετικές  πληροφορίες. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε μόνοι σας ζητήσεις συνεργασίας  με λέξεις κλειδιά.
Φυσικά είμαστε πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

 

Διοργάνωση Β2Β Συναντήσεων στην έκθεση  MIDEST 2015

Description: MIDEST 2013Οι συναντήσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο της έκθεσης που πραγματοποιείται στο Παρίσι από τις 17 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.
H ΜIDEST είναι η βασική πλατφόρμα συνάντησης για τους διεθνείς προμηθευτές της βιομηχανικής υπεργολαβίας.
Προσφέρει στους κατασκευαστές, τους προμηθευτές εξαρτημάτων και συναρμολογητές την ευκαιρία των, πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεων με τους προμηθευτές στον τομέα της μεταποίησης, στους τομείς μετάλλων, επεξεργασίας πλαστικών, ηλεκτρονικών ειδών, επιφανειακές επεξεργασίες, ειδικών  μηχανημάτων κ.α.
Στην περσινή διοργάνωση των συναντήσεων συμμετείχαν 165 εταιρείες από 20 χώρες και πραγματοποιήθηκαν 1.300 ραντεβού. Στις προκαθορισμένες συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν και επισκέπτες της έκθεσης.
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει , επικοινωνήστε μαζί μας.

 

1η Διεθνής  έκθεση  για θέματα ασφάλειας, κατασκευής κτιρίων και λύσεων πληροφορικής στην Κωνσταντινούπολη.

 

Το Ελληνογερμανικό  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μας ενημερώνει για την διοργάνωση της 1ης  Διεθνούς  έκθεσης  για θέματα ασφάλειας, κατασκευής κτιρίων και λύσεων πληροφορικής, 25-27.2.2016 στη Κωνσταντινούπολη.

Η SeSa Build θα ανοίξει τις πύλες τις από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο ICC στη Κωνσταντινούπολη. Η νέα αυτή έκθεση καλύπτει την ανάγκη του κοινού για μια έκθεση που να επικεντρώνεται στην αειφόρο ανάπτυξη, το σχεδιασμό κτιρίων υψηλής ποιότητας, τις λύσεις μακράς διάρκειας, την πράσινη τεχνολογία και την ενεργειακή απόδοση.

Η SeSa Build που υποστηρίζεται από την κορυφαία έκθεση αρχιτεκτονικής, υλικών και συστημάτων ΒΑU, θα αποτελέσει πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων λύσεων για αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και όλους τους αντιπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας των κατασκευών αποτελεί την κινητήρια δύναμη της τουρκικής οικονομίας, αφού ο οικοδομικός τομέας και ο τομέας δομικών υλικών αναπτύχθηκε 4,5-5 % μέσα στο 2015!

Μερικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται στην SeSa Build:

-  Τεχνολογία αυτοματισμών
-  Μπαλκόνια
-  Δομικά Στοιχεία
-  Συστήματα Παρακολούθησης Κτιρίων
- Συστήματα Διαρρηκτών και εγκαταστάσεις θωράκισης
- Προστασία υλικών καλωδίων
- Υλικά επικάλυψης
- Υλικά επίστρωσης για προσόψεις κτιρίων
- Κατασκευές από μπετόν
- Χημικά Κατασκευών
- Οικοδομικά υλικά
- Κατασκευή Συστημάτων
- Θύρες και πόρτες
- Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
- Μονωτικές πλάκες πρόσοψης
- Προσόψεις και Συστήματα πρόσοψης
- Συστήματα και εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης
- Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες
- Χαρτογράφηση
- Τοποθέτηση και Συστήματα στερέωσης
- Χρώματα και βερνίκια
- Προκατασκευασμένα κτίρια
- Προστασία των Ιστορικών Μνημείων
- Ανθεκτικά καλύμματα
- Ήχο-θερμομονωτικά κουφώματα

Για πληροφορίες εκθετών και για το κόστος των περιπτέρων: http://www.sesa-build.com/exhibitor.html και στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τηλ. 210 6419000,-038. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.sesa-build.com.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε

Γεωργία Σφυράκη
Enterprise Europe Network - Hellas
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Ακαδημίας 18, Τ.Κ.  106 71, Αθήνα 
T:2103680878   F:2103614726
Web:  www.acsmi.gr
Email:  sfiraki@acsmi.gr  


Copyright © 2015 ΒΕΑ      www.acsmi.gr

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 18, 10671, Αθήνα
Tηλ.: +30 210 3680700 | Fax: +30 210 3614726
www.acsmi.gr